Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Bolesławiec zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.luzycebory.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019-08-13
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • multimedia opublikowane przed dniem 2022-04-01;
 • poprawienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego;

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-04-01

Data aktualizacj oświadczenia:   2024-03-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Sarkowicz, m.sarkowicz@gminaboleslawiec.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 75 732 32 21 wew. 106. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej aplikacji mobilnej lub elementu aplikacji mobilnej, w tym elementów, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz elementów niedostępnych cyfrowo na podstawie art. 8 ust. 1. Żądanie powinno zawierać:
 • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
 • wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo;
 • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy Bolesławiec przy ul. Teatralnej 1A ze względu na fakt, iż jest zabytkiem objętym pieczą Konserwatora Zabytków jest częściowo dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie przemieszczania się.

Do siedziby Urzędu Gminy Bolesławiec prowadzi jedno wejście od ulicy Teatralnej. Przed wejściem do budynku znajduje się jedno miejsce parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.  Do wejścia prowadzi jeden schodek. Brak pochylni. Korytarze na parterze znajduje się na jednym poziomie. Toaleta na parterze dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Schody prowadzące na pierwsze i drugie piętro nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, w budynku nie ma windy.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Od 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.2011.209.1243), która daje prawo osobom mającym trudności w komunikowaniu się do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.

Osoby niedosłyszące i głuchonieme mogą przy załatwianiu spraw skorzystać z udogodnień wprowadzonych w Urzędzie:

 • z usługi wideotłumacza – usługa ta dostępna jest w sekretariacie Urzędu Gminy Bolesławiec (I piętro). Został tam umieszczony komputer połączony internetowo z tłumaczem języka migowego w Polskim Związku Głuchych Oddział w Łodzi,  
 • z usługi tłumacza na wezwanie. Usługa ta realizowana jest poprzez udział tłumacza języka migowego przy załatwieniu sprawy Klienta Urzędu potrzebującego tego rodzaju usług. Usługa świadczona jest przez tłumacza języka migowego na podstawie zawartej umowy z Polskim Związkiem Głuchych Oddział w Łodzi.

Aby Klient mógł skorzystać z tej usługi powinien w terminie trzech dni przed planowanym skorzystaniem przekazać informację o takiej potrzebie do Biura Podawczego lub do komórki organizacyjnej, w której chce załatwić sprawę:

W zgłoszeniu należy podać  m.in.:

 • imię i nazwisko Klienta, który chce skorzystać z tego rodzaju usługi,
 • kontakt do Klienta,
 • komórkę organizacyjną, w której sprawa ma zostać załatwiona.

Pracownik Urzędu Gminy Bolesławiec skontaktuje się z Klientem w celu potwierdzenia zabezpieczenia ww. usługi.